Rocknenområdet

”Detta vildmarksartade och vackra reservat består av en två kilometer lång rullstensås, en getryggsås med smalt åskrön och branta sluttningar. Dessutom ingår de vidsträckta våtmarker som omger åsen, totalt 237 hektar.

Åsen omfattar drygt 80 hektar och är klädd med gles barrblandskog. Kontrasten mellan den fattiga åsvegetationen och kärrens frodighet är påfallande. I det långsträckta kärret väster om åsen finns en av de största och rikaste förekomsterna av myrlilja i Småland. Närmast åsfoten dominerar pors och dvärgbjörk.
Österut finns ett stort myrområde med kärr, fastmarksöar och den lilla Madsjön. Kärren domineras av blåtåtel, ett vanligt gräs på fuktig mark. I särskilt våta partier finns dytåg. Våtmarksslåttern var förr mycket omfattande i dessa trakter. Slåtterkärren håller nu på att växa igen.
Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.”
(källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län)

För mer information se även Länsstyrelsen i Kronobergs läns hemsida.

Rocknenområdet