Hästhultsskogen

”Hästhultsskogen är en av länets få så kallade naturbarrskogar. Det innebär att nutida skogsbruk inte har bedrivits, utan skogen har under lång tid i stort sett fått utvecklas fritt.
Granarna och tallarna i skogen är mycket gamla, 150 år och äldre. Vissa tallar är mer än 300 år gamla. Som jämförelse kan nämnas att skogen i Sydsverige idag normalt avverkas efter 80-90 år.Hästhultskogen är rik på döda och omkullfallna träd, som ger boplatser och näring åt bland annat sådana fåglar, insekter och kryptogamer som är bundna till naturskogsmiljö med gammal död ved.
I gläntorna efter omkullfallna träd spirar snart nya plantor av framför allt gran. Skogsstjärna, linnéa, ekorrbär, och orkidén knärot är vanliga i reservatet. Genom reservatet löper en markerad stig. Vanliga skogsfåglar är talltita, tofsmes och svartmes. Här finns också kungsfågeln, vår minsta fågel. De döda träden ger boplats åt ugglor och hackspettar.”
(källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län)

För mer information se även Länsstyrelsen i Kronobergs läns hemsida.

Hästhultsskogen